Kyläyhdistyksen säännöt

Martinniemen kyläyhdistys ry

13.12.2012 Voimassaolevat säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Martinniemen kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Martinniemen kylän kehittämiseksi sekä edistää, kehittää ja yhdistää kyläläisten toimintaa, sekä parantaa asumisviihtyvyyttä ja kylän palveluita. Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaalia Martinniemen kylän rakennus- ja muuta perinnettä sekä kylän historiaa ja kulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia, kesäjuhlia, urheilukilpailuita, lauluiltoja, pikkujoulujuhlia, elojuhlia sekä muuta kyläläisten yhteistoimintaa kuten esimerkiksi talkoita kylän kehittämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisella luvalla, harjoittaa kahvila-, ruokala-, työpaja- ja kirpputoritoimintaa sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sen kotikunnassa olevat yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset ja kylätoimikunnat sekä yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § JÄSENMAKSU
Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävästä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun, vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen esityslista;
5. esitetään tilin päätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan toiminnantarkastaja, jonka toimikausi on vuosikokousten välinen aika, ja hänelle varahenkilö;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMIINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

© Patentti- ja rekisterihallitus